Het plezier van samen leren

Home » Documenten »   Verlof aanvragen
 

Verlof aanvragen

De Leerplichtwet geeft duidelijke richtlijnen m.b.t. het geven van extra vrije dagen aan kinderen. Extra tussentijdse vakanties kunnen niet gegeven worden. De vakantie kan niet al een hele of halve dag eerder beginnen, omdat er verkeersdrukte wordt verwacht. De directeur is verantwoordelijk voor het nakomen van de leerplichtwet. Van het schoolverzuim moet administratie gevoerd worden. De ambtenaar voor leerplichtzaken kan maatregelen treffen bij ongeoorloofd verzuim en de inspectie controleert schoolverzuim. Vanaf 1998 wordt het ongeoorloofde schoolverzuim regelmatig en vooral in de week voor en na een vakantie daadwerkelijk gecontroleerd; ongeoorloofd verzuim wordt bestraft met een proces verbaal (boete).

 

Natuurlijk zijn er redenen voor een vrije dag, zoals een bruiloft, een jubileum e.d. De directeur van de school kan (buiten de vakanties om) extra verlof verlenen wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden. Met de leerplichtambtenaar zijn hierover afspraken gemaakt.

 

Verlof kan uitsluitend schriftelijk worden aangevraagd bij de directie. U kunt hiervoor dit verlofformulier downloaden of ophalen bij de groepsleerkracht. Regelmatig wordt door de leerplichtambtenaar gecontroleerd of de regelgeving correct wordt toegepast. lndien een leerling niet aanwezig is en er geen verlof is verleend, gaat de controle verder. Ook bij ziekmelding kan de leerplichtambtenaar controleren. Mocht uw kind ziek gemeld worden en overdag elders verblijven, dan moet u dit doorgeven bij de ziekmelding. Bij twijfel altijd even contact opnemen met de directie. Ongeoorloofd verlof zal en moet altijd door de directie gemeld worden bij de leerplicht ambtenaar.